Fa.iranfreedom

مقاماتایرانیچگونهاعدامهایدستهجمعیقتلعام۶۷راانجامدادند؟

بنابهگزارشچندینزندانیکهدرآنزماندرزندانگوهردشتکرجوزنداناوینتهراندراواخرتیرماه۱۳۶۷محبوسبودند،پسازپذیرشقطعنامه۵۹۸شورایامنیتسازمانمللوپایانرسمیجنگهشتسالهباعراقتوسطایران،مقاماتاقدامبهانتقالوانتقالزندانیانکردند. زندانیانسیاسیرادرآنزندانهامنفککردندوبهطورناگهانیکلیهملاقاتهارابهحالتتعلیقدرآوردند.

درآندوره،مقاماتزندانیانرادرموردعقایدسیاسیخودبازجوییمیکردندوآنهارابراساسمیزانوفاداریآنهابهحاکمانایرانطبقهبندیمیکردند. مقاماتقبلازتابستان۱۹۸۸چندینباراینکارراانجامدادهبودندتازندانیانیراکهدراعتقادات «استوار» بودندمنزویکنند.

براساسبرخیروایات،بههمیندلیلبرایزندانیانمشخصنبودکهآیاآنهابهعنوانبخشیازانتقالبهزندانجدیدیایکعفواحتمالیباآنهامصاحبهمیکردند. برایچندینهفتهدراواخرژوئیهواوایلآگوست،مقاماتتلاشهایشدیدیبرایجدانگهداشتنزندانیانومنزوینگهداشتنزندانیانانجامدادندتانقشههایواقعیخودراپنهانکنند.

سوالاتهیاتمرگقتلعام۶۷

 بهگفتهعفوبینالملل،سؤالاتمطرحشدهتوسطکمیتهمرگقتلعام۶۷اززندانیانسیاسیچنینبودند؛

آیاآمادهمحکومکردنسازمانمجاهدینخلقورهبریآنهستید؟

آیاآمادگیابراز «توبه» درموردعقایدوفعالیتهایسیاسیخودرادارید؟

آیابهجمهوریاسلامیاعلاموفاداریمیکنید؟

آیاحاضریدبرایکمکبهارتشجمهوریاسلامیازیکمیدانمینفعالعبورکنید؟

آیاحاضریدبهنیروهایمسلحجمهوریاسلامیبپیوندیدوبامجاهدینخلقبجنگید؟

آیاازرفقایسابقجاسوسیخواهیدکردوبامقاماتاطلاعاتی «همکاری» خواهیدکرد؟

آیاحاضریددرجوخههایتیراندازیشرکتکنید؟

آیاحاضریدیکیازاعضایسازمانمجاهدینخلقرابهداربیاویزید؟

آیاشمامسلمانهستید؟آیانمازمیخونی؟آیاقرآنمیخوانی؟

بیشتربخوانید

گواهیاصغرمهدیزادهتنهابازماندهسالنمرگ؛دادگاهحمیدنوریدردورس

شرحیبرخینمونهها

زندانیانباقیماندهشرحدادندکهچشمبستهبودند،درراهروهامنتظربودندتابهکمیتهبردهشوندوزندانیانرامیدیدندکهبرایاعدامبردهمیشدند،ازجملهآنهاییکهبهدلیلشکنجهحالشانبدبود. براساسدوروایتاززندانیانگوهردشت،کاوهنثاریکهمبتلابهصرعبود،توسطزندانیدیگریبهدلیلاینکهنمیتوانستبهتنهاییراهبرودبهچوبهداربردهشد.

تاریخدقیقاعدامهایدستهجمعیمشخصنیست،امابراساسگزارشهایزندانیان،ایناعدامهااحتمالاًبین۵تا۳۰ژوئیهدرزندانهایاوینوگوهردشترخدادهاند. جدولزمانیبرایقتلعام۶۷درزندانهایخارجازپایتخت،تهران،متفاوتاست.

گزارشعفوبینالمللبهنقلازیکیازبازماندگانزندانگوهردشتمیگوید: بعدازمدتینگهبانیآمدومرابهداخلسالناعدامبرد. وقتیآنجابود،اوبرایچندلحظهچشمبندمراپایینکشیدواجسادمتعددیرادیدمکهرویزمینپراکندهشدهبودند.

حدود۱۲صندلیبا۱۲طناببالایآنهاآویزانبود. نگهبانهامشغولآوردنسریعزندانیانوبستنطناببهگردنآنهابودندونگهبانهاپاهایزندانیانآویزانرامیکشیدندتااینکهجانخودراازدستدادند

منتعدادیاززندانیانرادیدمکهشعارمیدادندواینباعثشدنگهبانهابسیارهیستریکشوند. [یکیازمسئولانارشدزندان] حملهکردوبهآنهازدوفریادزد: «اینهاراسریعبکشید! آنهاراتمامکننمیدانمبعدشچهشد.

دیگرنتوانستمبایستموازحالرفتم. چیزبعدیکهاحساسکردماینبودکهرویصورتمآبمیپاشندونگهبانیمرابیرونکشید.

براساسشهادتزندانیانوبرخیازمورخان،دراواخراوت،مقاماتاعدامرابهزندانیاناحزابچپگسترشدادند. [شهادتمحمدزندازشاهدانقتلعام۶۷دردادگاهدورسآلبانی]

امیرحسینبهبودیکهدرزماناعدامهادرزندانگوهردشتبهسرمیبرد،درخاطراتخودتوضیحمیدهدکهچگونهمقاماتاوودیگرزندانیانراموردضربوشتمقرارمیدهندتابهآنهاقولبدهندکهنمازبخوانند.

در۱۴مرداد۱۳۶۷،عبدالکریمموسویاردبیلی،رئیسوقتدیوانعالیکشورویکیازاعضایشورایعالیقضاییایران،ظاهراًدرخطبههاینمازجمعهتهرانظاهرشدوسخنانیبرزبانراندکهمعنایآناعدامگستردهزندانیانبود.

مارادرتوئیترایرانآزادیدنبالکنید

ہواہے۔

برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید:- https://fa.iranfreedom.org/

 

 


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *